Календарні плани 11 клас PDF Печать E-mail
Автор: Бобро Т.М.   
15.02.2016 17:41

Календарні плани з фізики, 11  клас, І семестр 2016-2017 н.р.

Рівень cтандарту

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів,

Фізика, 10-11 класи, Київ, 2010

№ п\п Тема Кількість годин Термін виконання
Електродинаміка
Електричне поле та струм (13 годин)
1 Електричні взаємодії. 1
2 Електричне поле. Напруженість електричного поля. 1
3 Потенціал і різниця потенціалів. 1
4 Електроємність. Енергія електричного поля.  1
5 Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму. Сила струму. 1
6 Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. 1
7 ЕРС. Закон Ома для повного кола. 1
8 Лабораторна робота №1 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму». 1
9 Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. 1
10 Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів. 1
11 Лабораторна робота №2 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом». 1
12 Узагальнення знань з теми. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
13 Контрольна робота №1 з теми «Електричне поле та струм». 1
Електромагнітне поле (11 годин)
1\14 Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. 1
2\15 Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. 1
3\16 Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца. 1
4\17 Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми. 1
5\18 Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність.  1
6\19 Лабораторна робота №3 «Дослідження електромагнітної індукції». 1
7\20 Енергія магнітного поля котушки зі струмом. 1
8\21 Змінний струм. Генератор змінного струму. 1
9\22 Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.Трансформатори. 1
10\23 Узагальнення знань з теми. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
11\24 Контрольна робота №2 з теми «Електромагнітне поле». 1
                      Механічні коливання та хвилі (8 годин)
1\25 Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. 1
2\26 Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. 1
3\27 Гармонічні коливання математичного  маятника. 1
4\28 Гармонічні коливання пружинного маятника. 1
5\29 Лабораторна робота №4 «Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань». 1
6\30 Перетворення енергії при коливаннях. 1
7\31 Механічні хвилі. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук. 1
8\32 Тематичне оцінювання. Тести. 1

           

Календарні плани з фізики, 11  клас, ІІ семестр 2016-2017 н.р.

Рівень cтандарту

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів старшої профільної школи,

Фізика, 10-11 класи, Київ,2010

№ п\п Тема Кількість годин Термін виконання
         Електромагнітні коливання та хвилі  (9 годин)
1\33 Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. 1
2\34 Період і частота власних коливань контура.. 1
3\35 Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. 1
4\36 Перетворення енергії у коливальному контурі 1
5\37 Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина, частота електромагнітної хвилі 1
6\38 Властивості електромагнітних хвиль. Енергія електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. 1
7\39 Електромагнітні коливання в природі і техніці. Радіолокація. Сучасні види зв’язку. 1
8\40 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. 1
9\41 Контрольна робота з теми «Коливання і хвилі» 1
Хвильова і квантова оптика (12 годин)
1\42 Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла. Відбивання світла. 1
2\43 Заломлення світла. Закони заломлення світла. Лінзи 1
3\44 Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція та дифракція  світлових хвиль. 1
4\45 Лабораторна робота №5 «Спостереження інтерференції та дифракції світла» 1
5\46 Поляризація й дисперсія світла. Спектроскоп. 1
6\47 Неперервний спектр світла. Інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. 1
7\48 Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка 1
8\49 Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона. 1
9\50 Фотоефект. Рівняння фотоефекту. 1
10\51 Застосування фотоефекту. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 1
11\52 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. 1
12\53 Контрольна робота з теми «Хвильова і квантова оптика» 1
Атомна та ядерна фізика (10 годин)
1\54 Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н.Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. 1
2\55 Люмінесценція. Квантові генератори та їх застосування. Рентгенівське випромінювання. 1
3\56 Спектральний аналіз та його застосування. Лабораторна робота №6 «Спостереження неперервного й лінійчастого спектрів речовини». 1
4\57 Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. 1
5\58 Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. 1
6\59 Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. 1
7\60 Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія. 1
8\61 Отримання й застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіаційний захист людини. 1
9\62 Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання. 1
10\64 Контрольна робота з теми «Атомна та ядерна фізика» 1
Фізичний практикум (4 години)
1\65 Визначення енергії зарядженого конденсатора 1
2\66 Визначення фокусної відстані та оптичної сили розсіювальної лінзи. 1
3\67 Дослідження відбивання та заломлення світла 1
4\68 Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційних граток. 1
Підсумкові заняття (2 години)
1\69 Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. 1
2\70 Роль науки в житті людини та суспільному розвитку. Сучасні уявлення про будову речовини 1

Учитель фізики            Бобро Т.М.

Підручник: Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко «Фізика 11 клас», рівень стандарту, Київ, «Ґенеза», 2011

 

Календарні плани з фізики, 11-А клас, І семестр 2016-2017 н.р.

Академічний рівень

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Фізика, 10-11 класи, Київ, 2010

п\п

Тема Кількість годин Термін виконання
Електродинаміка
Електричне поле  (12годин)
1 Електричне поле. Напруженість електричного поля. 1
2 Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів. 1
3 Розв’язування задач. 1
4 Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. 1
5 Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність. 1
6 Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії електризованих тіл». 1
7 Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів. 1
8 Електроємність. Ємність плоского конденсатора. 1
9  Види конденсаторів. Послідовне і паралельне з’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці. 1
10 Розв’язування задач. 1
11 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. 1
12 Контрольна робота №1 з теми «Електричне поле». 1
Електричний струм (15 годин)
1\13 Аналіз контрольної роботи. Електричний струм. Електричне коло. 1
2\14 Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. 1
3\15 Робота та потужність електричного струму. Заходи та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями. 1
4\16 Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 1
5\17 Розв’язування задач. 1
6\18 Лабораторна робота №2 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму». 1
7\19 Електричний струм у металах та його застосування. 1
8\20 Електричний струм у рідинах та його використання. 1
9\21 Електричний струм у газах та його використання. Плазма, її властивості та практичне застосування. 1
10\22 Електричний струм у напівпровідниках та його застосування. Власна і домішкова провідність. 1
11\23

Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування.

1
12\24 Лабораторна робота №3 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом» 1
13\25 Електричний струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властивості. Електронно-променева трубка. 1
14\26 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. 1
15\27 Контрольна робота №2 з теми «Електричний струм». 1
Електромагнітне поле (16 годин)
1\28 Аналіз контрольної роботи. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. 1
2\29 Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. 1
3\30 Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. 1
4\31 Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна. 1
5\32 Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. 1
6\33 Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. 1
7\34 Лабораторна робота №4 «Дослідження магнітних властивостей речовини» 1
8\35 Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції. 1
9\36 Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. 1
10\37 Енергія магнітного поля струму. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів. 1
11\38 Лабораторна робота №5 «Дослідження явища електромагнітної індукції» 1
12\39 Обертання рамки в магнітному полі. Змінний струм. Генератор змінного струму 1
13\40 Змінний струм. Діючі значення сили струму і напруги. 1
14\41 Трансформатор. Виробництво, передавання та використання енергії електричного струму. 1
15\42 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. 1
16\43 Контрольна робота №3 з теми «Електромагнітне поле». 1
Електромагнітні коливання і хвилі (18 годин)
1\44 Аналіз контрольної роботи. Коливальний контур. Частота власних коливань контуру. 1
2\45 Перетворення енергії у коливальному контурі. 1
3\46 Розв’язування задач. 1
4\47 Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. 1
5\48 Розв’язування задач. Підсумок І семестру 1

 

Календарні плани з фізики, 11-А клас, ІІ семестр 2016-2017 н.р.

Академічний рівень

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів старшої профільної школи,

Фізика, 10-11 класи, Київ, 2010

п\п

Тема Кількість годин Термін виконання
6\49 Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. 1
7\50 Перетворення енергії в коливальному контурі. 1
8\51 Вимушені коливання. Електричний резонанс. Автоколивання. 1
9\52 Розв’язання задач на електромагнітні коливання. 1
10\53 Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г.Герца. 1
11\54 Характеристики електромагнітних хвиль. 1
12\55 Властивості електромагнітних хвиль. 1
13\56 Радіолокація. 1
14\57 Передавання інформації за допомогою електромагнітних хвиль. 1
15\58 Сучасне радіомовлення і телебачення. 1
16\59 Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Шкала електромагнітних хвиль. 1
17\60 Узагальнення і систематизація знань з теми «Електромагнітні коливання і хвилі».Підготовка до контрольної роботи. 1
18\61 Контрольна робота з теми «Електромагнітні коливання і хвилі» 1
Хвильова і квантова оптика (18 годин)
1\62 Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Відбиття світла. 1
2\63 Дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал 1
3\64 Заломлення світла. 1
4\65 Лінзи. Оптичні прилади та системи. 1
5\66 Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування. 1
6\67 Світло як електромагнітна хвиля. Явище інтерференції. Практичне використання інтерференції. 1
7\68 Лабораторна робота№6 «Спостереження інтерференції світла» 1
8\69 Дифракція світла. Лабораторна робота №7 «Спостереження дифракції світла» 1
9\70 Дифракційна гратка. 1
10\71 Дисперсія світла. Спектроскоп. 1
11\72 Поляризація світла. 1
12\73 Світлові кванти. 1
13\74 Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. 1
14\75 Фотоефект. Закони і рівняння фотоефекту. 1
15\76 Застосування фотоефекту. Люмінесценція. 1
16\77 Квантові генератори та їх застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 1
17\78 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи 1
18\79 Контрольна робота з теми «Квантова оптика» 1
Атомна і ядерна фізика (15 годин)
1\80 Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Атомне ядро. Модель атома по Резерфорду. 1
2\81 Квантові постулати Бора. Енергетичні стани атома. Експериментальне підтвердження постулатів Бора. 1
3\82 Спектри теплового випромінювання та люмінесценції. Рентгенівське випромінювання. 1
4\83 Лабораторна робота №8 «Спостереження неперервного та лінійчастого спектрів» 1
5\84 Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас. 1
6\85 Радіоактивність. 1
7\86 Закон радіоактивного розпаду. 1
8\87 Ядерні реакції. 1
9\88 Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. 1
10\89 Методи реєстрації йонізуючого випромінювання. 1
11\90 Лабораторна робота №9 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями». 1
12\91 Біологічна дія радіації та захист від йонізуючого випромінювання. 1
13\92 Види взаємодій. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. 1
14\93 Розв’язування задач. Узагальнення і систематизація знань з теми «Атомна і ядерна фізика» 1
15\94 Контрольна робота з теми «Атомна і ядерна фізика». 1
Фізичний практикум (7 годин)
1\95 Визначення енергії зарядженого конденсатора 1
2\96 Визначення індуктивності котушки. 1
3\97 Дослідження залежності опору напівпровідників від температури. 1
4\98 Дослідження відбиття та заломлення світла. 1
5\99 Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційних граток. 1
6\100 Визначення фокусної відстані та оптичної сили розсіювальної лінзи. 1
7\101 Заліковий урок з фізичного практикуму 1
Підсумкове заняття (2 години)
1\101 Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку. 1
2\102 Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології 1
3\103 Резервний урок 1
4\104 Резервний урок 1
5\105 Резервний урок 1

Учитель фізики            Бобро Т.М.

Підручник

В.Г.Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О.Кірюхіна «Фізика 11» академічний рівень, профільний рівень, Харків, «Ранок»,2011

Обновлено 13.10.2016 13:02